Episode 1: 3gp."أغنية إنجيل الأمازيغ - "لقد جاء الرب إلي

2:40
 
Condividi
 

Manage episode 315771361 series 3295601
Creato da tzejohnliu@Gmail.com, autore scoperto da Player FM e dalla nostra community - Il copyright è detenuto dall'editore, non da Player FM, e l'audio viene riprodotto direttamente dal suo server. Clicca sul pulsante Iscriviti per rimanere aggiornato su Player FM, o incolla l'URL del feed in un altra app per i podcast.
"The Lord Has Come to Me" - Tamazigh Gospel Song.3gp / "Le Seigneur est venu vers moi" - Chanson Gospel Tamazigh.3gp // لينجيل ن ـ لوقا 2 1 داي ݣ - ووسّان نّا، ئنبض ؤݣلّيد ن ـ رّومان أوغوسطوس أد تّوحاسبن ئمزداغ ن - ثميزار نّا خف ئنبض كول. 2 أحاسب أد، ئݣان أمزوارو كول، ئتّواݣ لّيݣ ئݣا كيرينيوس أنبّاض خف ثمازيرث ن - سوريا. 3 داي يدّو كو يوكّ غر - ثمدينث نّا زݣ ئݣا أديكسنّ ئزمّمن ئسم نّس. 4 أها يݣّافي يوسف أود نتّا زݣ ثمدينث ن - نّاصيرا، يلّان ݣ - ثمازيرث ن - لجاليل، غر ثمدينث ن - سيدنا داود نّامي دا تّينين بيت لاحم، ئلّان ݣ - ثمازيرث ن - أيث ياهودا، ئدّخ ئݣا زݣ ييرو ن - سيدنا داود، 5 حما أد ئزمّم ئسم نّس نتّا د - مريم نّا يتّر، ثيلي س - ؤديس. 6 لّيݣ نّلّان ݣ - بيت لاحم، ثيوضاس لوقث ن - ثاروا. 7 داي ثارو ممّيس أمنزو، أها ثتّلث ݣ - ئشرويضن ثسّݣنث ݣ - يوث ثفراوث ئدّخ ؤر ؤفين أنسا ݣ - لفندق. 8 يافد لحال ييتّس ن - ئمكساون ݣ - ثمازيرث نّا أر نسّان ݣ - ييݣران، أر تݣّين ثاوالا خف وولّي نسن أر ثن حطّون ݣّيض. 9 داي يفّغد غورسن يان لمالاك، أها يسّيدّد غيفسن لعزّ ن - ربّي، داي ݣّدن شايݣان. 10 ماشان ئنّاياسن لمالاك: «أد ؤر تݣّداث! هاثين ئويخاوند يان ؤنغميس ئژيلن نّا غا يسّفرحن ميدّن كول: 11 هاثين ئلولاياون أسّا، ݣ ـ بيت لاحم ثامدينث ن - سيدنا داود، وونّا يتّفوكّان، نتّا لماسيح مولانا. 12 هاياون ثاماثارث نّاس ثتّاكزم: ثدّام أنّ ثافيم يوث ن - ثسلميا يتّلن ݣ ـ ئشرويضن ثݣن ݣ - يوث ثفراوث». 13 شوي يبدّد ثاما ن ـ لمالاك يان ؤربيع أخاثار ن - ئعسكّرين ن - ييݣنّا، أر تسبّاحن ربّي أر تّينين: 14 «لعزّ ئي ربّي سافلّا ݣ - ئݣنوان، د - لهنا خف واشال ئي وينّا خف ئرضا». 15 نتّا دّان زّيكسن لمالايكاث غر أجنّا، داي ميونّان ئمكساون ئنݣراتسن: «كّراثاخ أندّو دغي غر ثمدينث ن - بيت لاحم حما أنانّاي أياد نّا يجران نّاس أخ ئعلم مولانا». 16 داي دّون س - ثازّلا، أفيننّ مريم د - يوسف، د ـ ثسلميا ثجن ݣ - ثفراوث. 17 نتّا أنّاينتّ، قّيمين أر تقّيسن أينّاسن ئنّا لمالاك خف ؤربا ياد. 18 كول وينّا سلّانين ئي وينّا نّان ئمكساون قّيمان هبضن. 19 ئيد مريم تفّر أياد كول ݣ - وول نّس أر ديكس تخمّام. 20 داي أغولن ئمكساون ئبردان نسن، أر تمجّادن ربّي، أرث تسبّاحن خف ؤينّا مي سلّان د - ؤينّا أنّاين كول ئدّخ ئجرا أم ؤينّاسن ئنّا لمالاك. 21 لّيݣ ييوض واسّ ويسّ ثمانيا نّاݣ غا زݣّنن ئي وربا، ݣاناس عيسى أم ؤينّا أس ئݣا لمالاك قبل أد ييلي ݣ ـ ؤديس ن ـ مايس. 22 نتّا ثزدّيݣ مريم أم لقاعيدا ن - شّرع ن - سيدنا موسى، أوين أربا غر ثمدينث ن - لقدس حما أث ݣين د ـ أمعلّم ئي مولانا، 23 ئمشينّا يتّيارين ݣ - شّرع ن - مولانا: «كول ؤنّا يݣان أوثم أمنزو أد ئتّوسثي ئي مولانا»، 24 أها غرصن ئي ثمغروصث ئمشينّا دا يتّيني شّرع ن ـ مولانا: سينّ ن ـ ئيد ݣورّمنث نغد سينّ ن ـ ئثبيرن. 25 داي ييلي ݣ - لقدس يان ؤرݣاز ئمنان دا يتّݣّدن ربّي ئسم نّس سيمعان، أر ئتّعايان ؤنّا غا يفوكّون ثاروا ن ـ إسرائيل، ييلي أݣيدس رّوح ن - ربّي. 26 يافثيد لحال ئسنعثاس رّوح ن - ربّي ئس ؤر ئدّي أد ئمث ألّ يانّاي لماسيح ن - مولانا. 27 أها يحريث غر ثادّارث ن - ربّي. نتّا يكشمنّ يوسف د ـ مريم س - ؤربا عيسى حما أداس ݣين أينّا دا يتّيني شّرع، 28 ياسيث سيمعان ݣ - ئغيل نّس ئحمد ئي ربّي أها ينّا: 29 «أ سيدي ربّي، هاثين ثݣيد أينّا يي ثقّاولد، دغي رژم ئي يسمغ نّش أد ئمّث ݣ - لمان. 30 ئدّخ أنّايخ س ـ والّن ئنو أفوكّا 31 نّامي ثحبّلد ئي ميدّن كول، 32 أد ئيݣ أسيدّ ئسّادّان ئي لݣنوس، ئݣ لعزّ ن - ثاروا ن ـ إسرائيل ميدّن نّش». 33 ئقّيم ئبّاس ن - ؤربا د - مايس هبضن ݣ - ؤينّا غيفس ئنّا سيمعان. 34 داي يتّر سيمعان ئي ربّي أديݣسن ئيݣ لباراكا، أها ينّاياس ئي مريم: «هان أربا ياد ئسثيث ربّي ئي وستوتّي د - ئسبدّي ن ـ شايݣان ݣ ـ ثمازيرث ن ـ أيث إسرائيل. ئدّا أد ئيݣ أمّ شان ثماثارث نّا ؤر دّين ميدّن أد ئرين، 35 حما أد تّوسنعثن ئخمّيمن د ـ نّيث ن - شايݣان ن - ميدّن، ئيد شمّينثين أد ئبّي ونّيري ثاسا نّم أمّ ثفالا». 36 داي ثيلي ݣ ـ ثدّارث ن ـ ربّي أود يوث ن - ثانّبيتّ ئسم نّس حنّا يلّيس ن - فانوئيل، زݣ ثقبيلث ن - أشير. ثيلي ثمقّور شايݣان. لّيݣ ثݣا ثاعرّيمث، ثيول أها ثكّ د - ؤرݣاز نّس غاس سبعا ن - ئسݣّاسن داي يمّث. 37 زݣ سّييسّ ؤر ثعاويد ئول، ثيلي غورس أم ربعا وثمانيين ن - ؤسݣّاس. ؤر أر ثبطّو د - ثادّارث ن - ربّي، أرث تّعباد ربّي س ـ ييض د - واسّ أر تّاژوم أر تژالّا. 38 داي ثبدّد أودّ نتّاث ݣ - لوقث نّاݣ أر ئساوال سيمعان ئي مريم د ـ يوسف، ثقّيم أر تسبّاح ربّي. ثقّيم أر ثساوال خف ؤربا ئي وينّا أر تّعايانّين كول ؤنّا غا يفوكّون ثامدينث ن - لقدس. 39 لّيݣ ئشمّل يوسف د - مريم أينّا غيفسن ئلا شّرع ن - ربّي كول، أغولن غر ثمدينث نسن نّاصيرا يلّان ݣ ـ ثمازيرث ن - لجاليل. 40 ييلي وربا أر ئتّمغور أر ئتّصحو، ئتّوعمّر س - ثانژّي أها يرضو غيفس ربّي شايݣان. 41 يافد لحال لوالدين ن ـ سيدنا عيسى أر تدّون كّو أسݣّاس غر لقدس ݣ - لعيد ن - ؤزرّوي. 42 داي لّيݣ غورس ثلّا ثناعشّ ن ـ ؤسݣّاس، ؤلين غر لقدس أم لقاعيدا أنّ عيدن. 43 نتّا زرين ووسّان ن - لعيد، أغولن ئبردان نسن، ئقّيمنّ سيدنا عيسى ݣ - لقدس، ماشان ئبّاس د - مايس ؤر سّينن ئيس نّيقّيما. 44 غالن ئيس ئلّا يمون د - ؤشابار، داي ثامّان أسّ أليض. نتّا وثن ديكس أنفا، ؤرث ؤفين. قّيمين أرث ؤرزّون ئنݣر ن - لاهل نسن د - ئمدّوكّال نسن، 45 نتّا ؤرث ؤفين، داي أغولن غر لقدس أد غيفس رزون، 46 أها أفينثينّ فّير ن - شراض ن - ووسّان ݣ - ثدّارث ن - ربّي، ئقّيما أمّاس ن - ئسّلمادن ن ـ شّرع، أر غورسن ئسّغاد أر ثن ئتسقسا. 47 داي رعبن كول وينّا سّغدنين ئي ثوسنا نّس د - ئي وينّاس أر غيفسن ئتّرارا. 48 نتّا أنّاينث لوالدين نّس أها رعبن هبضن. داي ثنّاياس مايس: «أممّي، مّاخ ألّيݣ أخ ثݣيد أياد؟ هاثين أرش نورزّو نكّ د - ئبّاش نخلع غيفش». 49 داي ينّاياسن: «مّاخ ألّيݣ أر غيفي ثورزّوم؟ ئيس ؤر ثسّينم ئيس ئي يخصّا أد ئليخ ݣ - ثادّارث ن - ئبّا؟» 50 ماشان نيثني ؤر فرين شا ݣ ـ ؤينّاسن ئنّا. 51 ئكّر ئمون أݣّيدسن دّون أغولن غر نّاصيرا أها أراسن ئتݣّا س ـ رّاي. داي ثفّر مايس ئسكّين أد كول ݣ - وول نّس. 52 ييلي سيدنا عيسى أرئتّمغور ݣ ـ ثاغزي أر ئتّزاياد ݣ ـ ثانژّي، أها ئرضو غيفس ربّي د - ميدّن

122 episodi