TT pubblico
[search 0]
Altro

Scarica l'app!

show episodes
 
《認識聖經》普通話節目,是'認識聖經'全球聖經教導事工的一部份。這一系列的節目是由麥基博士設計的,至今已被翻譯成超過100種語言和方言。這是個每天30分鐘的廣播節目,旨在帶領聽眾有系統地查考整本聖經。現在您也可以在網上聽到這系列的節目。為著您願意開始收聽、學習上帝的話語,我們獻上感恩,並建議您在接下來的五年內,每週週一至週五,每天至少收聽一個節目。如果您這麼做,將可在五年內查完整本聖經。
 
《認識聖經》普通話節目,是'認識聖經'全球聖經教導事工的一部份。這一系列的節目是由麥基博士設計的,至今已被翻譯成超過100種語言和方言。這是個每天30分鐘的廣播節目,旨在帶領聽眾有系統地查考整本聖經。現在您也可以在網上聽到這系列的節目。為著您願意開始收聽、學習上帝的話語,我們獻上感恩,並建議您在接下來的五年內,每週週一至週五,每天至少收聽一個節目。如果您這麼做,將可在五年內查完整本聖經。
 
កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ​គឺជាពន្ធ័កិច្ចដែល​បង្រៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលទូទាំងពិភពលោក។ ច្បាប់ដើមនៃកម្មវិធីនេះ រៀបរៀងដោយ ​លោកបណ្ឌិត​ ជេវើនឹន​ម៉ាកជី ​ហើយត្រូវបាន​បកប្រែនិងផលិតចេញជាង១០០ភាសា ចាក់ផ្សាយនៅជុំវិញសកលោក។ ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ជា​កម្មវិធីវិទ្យុ​មានរយ:ពេល30នាទី ចាក់ផ្សាយ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ​តាមលំដាប់នៃព្រះគម្ពីរ តាំងពីលោកុប្បត្តិ រហូតដល់ វីវរណ:។ ឥឡូវនេះ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ មាននៅលើប្រពន្ធ័ អ៊ីនធឺណែតហើយ​។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែង​អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់លោកអ្នកដ ...
 
「いのちのみことば」は、全世界で用いられている聖書を学ぶための「スルー・ザ・バイブル・ミニストリー」の日本語版です。このシリーズはもともと、J・ヴァーノン・マギー博士によって始められ、現在では100以上の言語・方言に翻訳されています。1日30分の番組として制作されており、リスナーが聖書全体を組織的に学べるように計画されています。今、その同じ番組が、インターネットを通してお聴きいただけるようになりました。神さまのみことばを学ぶために、あなたがこれらの番組を聴いてくださっていることを、嬉しく思います。月曜日から金曜日に毎日1本の番組を続けて聴いていただくと、5年間で聖書全体を通して学ぶことができます。
 
Передача «По страницам Библии» является частью всемирного служения по изучению Библии (Thru the Bible). Серия этих радиопередач, автором которой является Вернон МакГи, переведена на более чем 100 языков и диалектов мира. Это систематическое изучение Библии является частью 30-минутной радиопередачи и ведет слушателя через все книги Библии. Теперь эти радиопередачи предоставляются Вам в онлайн. Мы рады, что вы избрали этот путь для того, чтобы глубже вникнуть в Божье Слово. Если Вы будете прос ...
 
Beskrivning - Programmet Vägen genom Bibeln är en del av det världsomspännande bibelundervisningskonceptet Thru the Bible. Serierna utformades ursprungligen av Dr. J. Vernon McGee och har översatts och anpassats till mer än 100 språk och dialekter. Syftet är att vara ett 30-minuters radioprogram som tar lyssnaren systematiskt genom hela Bibeln. Nu finns dessa program tillgängliga för dig genom internet. Vi är tacksamma att du valt att lära dig mer om Guds ord genom att ta del av dem. Vi reko ...
 
매기성경강해 프로그램은 전 세계를 대상으로 한 Thru the Bible의 성경강해 사역의 일부분입니다. 본 시리즈는 본래 Vernon McGee박사가 기획했고, 번역되어 100여개 이상의 언어와 방언으로 제작되었습니다. 본 프로그램의 의도는 daily 30분 라디오 프로그램을 통해 청취자들에게 성경전체를 체계적으로 강해하는 것입니다. 이제 바로 그 프로그램을 인터넷을 통해 들으실 수 있습니다. 이제 여러분께서 본 프로그램의 청취를 통해 하나님의 말씀을 더 배우기로 결정하셔서 감사합니다. 월요일 - 금요일까지 매일 최소한 1편씩 청취하실 것을 권합니다. 앞으로 매주 계속해서 5년동안 청취하시면, 성경 전체를 마치시게 됩니다.
 
விளக்கம் : இந்த வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியானது த்ரூ த பைபிள் நிறுவனத்தினரால் உலகளாவிய வேத போதனைக்காக தயாரிக்கப்பட்டதாகும். அறிஞர் ஜே .வெர்னன் மெக் கீ என்பவரால் முதலில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்சியைத் தழுவி 1௦௦க்கும் மேற்பட்ட வட்டார , பிராந்திய மொழிகளில் இந்நிகழ்ச்சி மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. நேயர்கள் வேதாகமத்தை கிரமமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த 3௦நிமிட வானொலி நிகழ்ச்சி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆன்லைனிலும் உங்களுக்குக் கிடைக்கிறது. நீங்கள் தேவனுடைய வ ...
 
O (nome local do programa, ou seja, em árabe - Tesouros da Sabedoria) programa faz parte de o mundo na Bíblia, ministério de ensino Thru the Bible. A série foi originalmente concebida pelo Dr. J. Vernon McGee e foi traduzida e adaptada em mais de 100 línguas e dialetos. O objectivo é ser um programa diário de rádio de 30 minutos que sistematicamente leva o ouvinte através de toda a Bíblia. Agora, todos estes programas estão disponíveis para si online. Estamos gratos porque você escolheu come ...
 
Program ini (“Kebenaran Abadi”) adalah bagian dari pengajaran Alkitab di seluruh dunia dari program TTB. Seri seri aslinya ditulis oleh Dr. J. VernonMcGee dan telah diterjemahkan dan disesuaikan ke dalam lebih 100 bahasa dan dialek. Program ini dirancang sebagai program radio setiap hari yang berdurasi 30 menit yang secara sistematis membawa pendengar kepada seluruh isi Alkitab. Saat ini program tersebut sudah ada untuk anda online. Kami berterima kasih bahwa anda mulai memilih belajar lebih ...
 
„Durch die Bibel“ nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher. Dieses Bibelkundeprogramm von Dr. Vernon McGee ist in mehr als hundert Sprachen verfügbar. Die deutschsprachige Ausgabe führt Sie innerhalb von fünf Jahren einmal durch die ganze Bibel. Die Podcasts werden von der internationalen christlichen Organisation Thru the Bible bereitgestellt.
 
मुक्तिको मार्ग कार्यक्रम विश्वब्यापी बाइबल अध्यापन सेवकाई Thru the Bible को एक भाग हो | यो अनुक्रम मूल रुपमा Dr. J. Vernon McGee द्वारा तयार भएको हो र यो १०० भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको छ | यो रेडियो कार्यक्रम श्रोताले ३० मिनेटसम्म बाइबलबाट क्रमबद्ध रुपमा सुन्ने अभिप्रायले बनाईएको हो | यहाँ केहि कार्यक्रमहरु अनलाईनमा उपलब्ध छन् | हामीहरू तपाईप्रति आभारी छौं कि परमेश्वरको वचन अझ बढी जान्नको लागि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ | तपाई हरेक दिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कम्तिमा पनि एउटा कार्यक ...
 
Tabarira ya Rugendo ni imwe ya tabarira cia kurutana Kirikaniro cia Thru the Bible iria cikoragwo mabururi-ini maingi thiini wa thi. Dr. J. Vernon Macgee niwe wahaririirie tabarira cia mbere na ni cicokete cigataurwo na thiomi makiria ma 100. Tabarira ici o tabarira ni ya ndagika 30 na cithiite irumaniriire, na muthikiriria acithikiriria cimutwaraga nginya agatuikania Kirikaniro gi giothe. Riu tabarira ici no uhote gucithikiriria online. Twina gikeno ni tondu ni uthurite kwambiriria kwiruta ...
 
O programa "A Través da Biblia" é parte de um estudo bíblico mundial do ministerio de Através da Biblia. As series foram originalmente elaboradas pelo Dr. J.Vernon McGee, e tem sido traduzidas e adaptadas para mais de 100 linguas e dialetos. O programa foi eleborado para ser de 30 minutos diarios que sistematicamente leva o ouvinte através de toda a Biblia. Atualmente os programas estão disponives ??on Line?, pela Internet. Estamos contentes que você escolheu começar a estudar mais acerca da ...
 
Описание - "Пътуване през Библията" е част от служението за изучаване на Библията на Thru the Bible. Поредицата е съставена от д.б.н. Дж. Върнан Макгий и е преведена и адаптирана на над 100 езика и диалекта. Тя представлява ежедневна 30-минутна радио програма, в която слушателят систематично преминава през съдържанието цялата Библия. Сега тези програми са на разположение онлайн.
 
Maelezo - Neno ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mafundisho ya biblia nzima ya Thru The Bible. Mfululizo wa mafundisho haya kwanza yaliandaliwa na Dkt. J. Vernon McGee na kutafsiriwa kwa lugha zaidi ya mia moja na kabila. mafundisho hayo yakusudiwa kuwa ya dakika 30 kwenye radio ambayo kwa mpangilio maalum humwezesha msikilizaji kujifunza Biblia nzima. Sasa ujumbe ndizo twakusilishia kwenye mtandao. Twashukuru kwamba umeanza kujifunza mengi zaidi katika Neno la Mungu kwa njia ya ujumbe hiz ...
 
Pologalamu ya Tisanthule Baibulo ndi gawo limodzi lautumiki, ophunzitsa Baibulo, otchedwa ulendo m??baibulo (Thru the Bible). Mndandanda wamapogalamuwu unakonzedwa ndi Dr. J. Vernon McGee ndipo unatanthauzidwa mu zilankhulo zoposa zana zimodzi (100). Zinakonzedwa kuti pologalamu imodzi idzikhala ya mphindi makumi atatu (30) ndipo kuti pomaliza zidzathe kuthandiza omvera kumvetsetsa Baibulo lonse. Ndipo pakali pano mapologalamu onsewa tawaika pamakina a Intaneti. Ndife oyamika kuti mwasankha ...
 
Pwogram “Atravè Labib” yo fè pati ministè etid biblik entènasyonal “Thru the Bible.” Se Dr. J. Vernon McGee ki te prepare seri etid sa yo e kounyea yo deja tradwi e disponib nan plis pase 100 lang ak dyalèk. Entansyon nou se prezante yon etid biblik jounalye pandan 30 minit kote nou kapab vwayaje avèk oditè a atravè tout Bib la. Kounyea pwogram sa yo disponib pou ou tou sou Entènèt. Nou trè rekonesan ke w chwazi kòmanse aprann plis sou Pawòl Bondye a pa mwayen pwogram sa yo. Nou ankouraje w ...
 
Program "Wędrówka przez Biblię" jest częścią ogólnoświatowego studium biblijnego "Thru the Bible". Ten program biblijny został oryginalnie przygotowany przez dr. J Vernona McGee, a następnie przetłumaczony i zaadaptowany do ponad 100 języków i dialektów. Jest to codzienny 30-minutowy program radiowy, który umożliwia słuchaczom systematyczne studiowanie całej Biblii. Teraz te same programy zostały udostępnione on-line. Jesteśmy wdzięczni, że wybraliście właśnie nasze programy, aby poznawać le ...
 
Опис - Програм Кроз Свето писмо је део светске службе поучавања Библије службе Кроз Свето писмо. Серију је првобитно сачинио др Ј. Вернон МекГи и преведена је и прилагођена на преко 100 језика и дијалеката. Циљ је да се у 30-минутним радио-програмима слушалац систематски проведе кроз читаво Свето писмо. Сада вам је овај исти програм доступан и онлајн. Хвала вам што сте одлучили да научите више о Божјој Речи слушајући ове програме. Препоручујемо вам да слушате бар један програм дневно од поне ...
 
La série Chemins de Vie est une étude biblique systématique des ?critures et fait partie du ministère international Thru the Bible. A l'origine, cette série de programmes fut développée par le Dr; J. Vernon McGee. Ensuite elle a été adaptée et traduite dans plus de 100 langues et dialectes. Les émissions, d'une durée de 30 minutes, permettent à l'auditeur de parcourir toute la Bible. Ces mêmes programmes sont maintenant disponibles sur Internet. Nous sommes heureux de savoir que vous avez pr ...
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Radio program "Kroz Sveto pismo" je dio svjetske biblijske službe poučavanja pod nazivom "Kroz Sveto pismo". Autor programa je dr. Vernon McGee i poruke su prevedene i prilago?ene na više od 100 jezika i dijalekata. Program je sačinjen kako bi bio 30 minutni radijski program koji sistematski vodi slušatelja kroz cijelu Bibliju. Sada su ti isti programi dostupni za Vas putem interneta. Zahvalni smo što ste ih odabrali i započeli kroz njih učiti više o Božjoj riječi. Preporučujemo da slušate n ...
 
Beskrivelse – Veien gjennom Bibelen programmet er en del av en verdensomspennende bibelundervisningsserie fra TTB / Veien gjennom Bibelen. Serien erlaget basert på et script av Dr. J. Vernon McGee og har blitt oversatt til mer enn 100 språk og dialejter. Intensjonen er å lage et 15 minutters program som systematisk går gjennom hele Bibelen. Nå er disse programmene tilgjengelig for deg på internett. Vi er takknemlige for at du har valgt å lære mer om Guds ord ved å lytte til disse programmene ...
 
Leírás - A Biblia Üzenete műsor része a világszerte ismert Biblia tanulmányozó programnak, a Thru the Bible-nek. A sorozatot Dr. J. Vernon McGee írta és több, mint 100 nyelvre és dialektusra fordították le. A programot egy mindennapos, harminc perces rádió programnak tervezték, ami végigvezeti a hallgatót az egész Biblián. Most ezek a műsorok elérhetőek online. Hálásak vagyunk, hogy úgy döntött, hogy jobban megszeretné ismerni Isten Igéjét a műsorok hallgatásán keresztül. Azt javasoljuk, hog ...
 
“Program Petodhuna Odhi Bunga panena aropaagi begien deri pelayanan pangajeren Alketab se asepat global. Seri-seri pangajeren paneka epondut deri pangajeren-pangajeren deri DR. J. Vernon McGee tor pon eterjemaagi sarta ecocokkagi kelaben lebbi deri 100 besa tor petotor. Pangajeren-pangajeren paneka e delem bentuk program radio sabben areh 30 menitan se asepat sistimatis kelaben tojjuwen pamireng bisa mahamih sadejeh essena Alketab. Semangken pangajeren-pangajeren se padeh ampon kasadiya begi ...
 
“Kutsal Kitap Yorumları” programı Thru the Bible hizmet grubunun dünya çapındaki Kutsal Kitap öğretiş hizmetinin bir parçasıdır. Bu seri ilk olarak Dr. J. Vernon McGee tarafından başlatılmış ve yüzden fazla dilde ve lehçede tercüme edilmiş ve uyarlanmıştır. 30 dakikalık günlük bir radyo programı olarak dinleyiciyi sistematik bir şekilde bütün Kutsal Kitap'ta yönlendirmektedir. Şimdi bütün bu programlar internet üzerinde kullanımınıza hazırdır. Tanrı'nın Sözü hakkında bu programlar aracılığıy ...
 
Menggah program Margi Utami menika kalebet peladosan pamerdi babagan kitab Suci saking Thrue The Bible. Menggah program menika dipun pratelakaken kanthi seri dipun anggit dening Dr. J. Vernon MCGee lan Panjenenganipun sampun njarwakaken lan ngginakaken basa langkung saking 100 basa. Program menika dangunipun 30 menit ingkang kanti teratur nuntun para pamiarsa sinau kitab suci kanthi jangkep. Program menika ugi wonten ing internet. Kawula sami ngaturaken panuwun awit panjenengan piniji dados ...
 
Програма «Через Біблію до живого Бога» є частиною всесвітнього служіння місії Thru the Bible («Через Біблію»). Духовна праця місії пов’язана з викладанням Біблії. Спочатку цикл передач розробив доктор Дж. Вернон МакГі, а потім ці матеріали переклали понад 100 мовами та діалектами. 30-хвилинні програми «Через Біблію до живого Бога» призначено для того, щоб за їхньою допомогою слухач систематично вивчав усю Біблію. Відтепер ці передачі доступні для вас в Інтернеті. Дякуємо, що Ви вирішили досл ...
 
Witchcraft & Wizardry is a magical adventure in the world of Harry Potter using Tablestory’s very own ruleset by the same name. Join us in the halls of Hogwarts as we follow the adventures of students trying to make their way into the Wizarding World to find out what adventures and mysteries lay before them.
 
Loading …
show series
 
I avsnitt 210 blev ingenting som vi tänkt oss och vi tvingades ha ett krismöte för att göra om innehållet i avsnittet totalt . Så efter att bakat om degen till bullen så fick vi till detta i kvällens avsnitt: Tomas letade på mystery/sci-fi-rullen FREAKS från 2018. Vi möter lilla Chloe och hennes pappa som bor i ett ruckel med förspikade fönster. De…
 
Loading …

Guida rapida

Google login Twitter login Classic login